Pogodba o preužitku

Obligacijski zakonik (OZ) v sedmem poglavju posebnega dela določa pogodbo o preužitku. Pogodba o preužitku (preužitna pogodba) spada med dednopravne pogodbe in je odplačne narave. Pogodba o preužitku mora bti sestavljena v obliki notarskega zapisa. Namen pogodbe o preužitku je da se z njo preužitkar zaveže, da bo na prevzemnika prenesel lastninsko pravico na določenih svojih nepremičninah, prevzemnik pa se zavezuje, da bo preužitkarju ali komu drugemu do njegove smrti nudil določene dajatve in storitve. Te prevzemnikove obveznosti se lahko dogovorijo v obliki občasnih denarnih dajatev, nudenju življenjskih potrebščin, oskrbovanju, zagotovitvi stanovanjskega prostora, prepustitvi uživanja določenega zemljišča in podobno. Skupaj z nepremičninami so predmet pogodbe tudi premičnine, ki so namenjene za rabo in uživanje nepremičnin, če stranki ne določita drugače. Pomembna posledica pogodbe o preužitku je da premoženje, zajeto v pogodbi o preužitku, preide s preužitkarja na prevzemnika s sklenitvijo pogodbe in ne šele ob smrti preužitkarja. Zaradi te posledice OZ predpisuje ustanovitev stvarnega bremena, ki pa za stranki ni obvezen, vendar je v korist preužitkarja. OZ določa da je v primeru da prevzemnik prevzete nepremičnine odsvoji, za izpolnitev obveznosti iz pogodbe o preužitku odgovoren tudi novi pridobitelj, če je preužitek vpisan v zemljiško knjigo (stvarno breme). Vsaka od strank pogodbe o preužitku lahko zahteva razvezo pogodbe, v primeru da se, če pogodbenika živita skupa, njuno razmerje močno omaje ali v primeru da druga stranka ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti. V določenih primerih lahko pride tudi do izpodbijanja pogodbe o preužitku in sicer delno ali v celoti in sicer če toženec – zaiteresirana oseba dokaže da pogodba o preužitku ni bila sklenjena z odplačnim namenom.  Pogodba o preužitku za razliko od oporoka se smatra za odplačne pravne posle.

Miha Dolenc

tel: 040 30 30 84

mail: info@dedno-pravo.si

.

This entry was posted in Članki o dednem pravu and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>